သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

Making & Using Myanmar WordPress Blog

WordPress ကို ပံုစံနွစ္မို်းျဖင့္အသံုးျပုနိုင္ပါသည္။ http://www.wordpress.com တြင္ Free Register လုပ္၍လည္းေကာင္း၊ Web Hosting (Free or Paid) တြင္ Install လုပ္၍လည္းေကာင္း Blog တည္ေဆာက္နိုင္ပါသည္။ http://www.wordpress.com တြင္ WordPress ကိုေလ့လာရန္အတြက္ http://www.wordpress.com အရင္ Free Register လုပ္ရပါမည္။ (မိမိကိုယ္ပိုင္ Web Hosting တြင္ Install လုပ္ျခင္းကိုသီးသန့္ေဖာ္ျပပါမည္။) ထို့ေနာက္ WordPress ထည္သို့ Login အရင္လုပ္ရပါမည္။ 

Dashboard

Login ၀င္ျပီးပါက WordPress Dashboard ထဲသို့ေရာက္လာပါသည္။ ၄င္းသည္ အဓိက စီမံခန့္ခဲြျခင္းလုပ္သည့္ Homepage  ျဖစ္ပါသည္။ Dashboard ၏ထိပ္တြင္ အမည္နွင့္ ဆိုက္နာမည္ကိုျမင္ ေတြ့လိမ့္မယ္။ ဆိုက္နာမည္ကိုနိွပ္ပါက မိမိ၏ ဆိုက္ Homepage  သို့  ေရာက္ပါမည္။ မိမိ၏ အမည္  အေပၚ Cursor  ေရွြ့ေျပာင္းပါက Profile Edit လုပ္ရန္နွင့္ Log out လုပ္ရန္ေတြ၌ျမင္ရပါမည္။ WordPress အတြက္  Features အသစ္ (သို့) Update ရရိွနိုင္ပါက New Feature Pointer  ျပေနပါမည္။

 

Dashboard Menu Options

Dashboard ၏ ဘယ္ဘက္ ေဘး Menu တြင္ တစ္ျခား ‘fly-out ’ Sub-Menu ေရြးပိုင္ခြင့္မ်ား ကို ေတြ့ ျမင္ရလိမ့္မည္။

အဓိက Menu ေရြးပိုင္ခြင့္မ်ား နွင့္ အသံုးအနႈန္းမ်ား

Dashboard

အဓိက Dashboard ‘Homepage’ ကို ျပပါသည္။ ထိပ္ဆံုး ဘယ္ဘက္ Dashboard တြင္ Posts, Comments, Pages, Categories, Tags သည့္တို့၏ အေရအတြက္မ်ားကိုျပပါသည္။

Posts

Blog Posts မ်ား၏ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ Posts အသစ္ေရးျခင္း၊ Categories ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ Tags လုပ္ျခင္းမ်ား လုပ္နိုင္ပါသည္။

 

Posts Menu ကိုနိွပ္ပါက ေရးသားထားေသာ Post မ်ားကိုေတြ့ရပါမည္။ Post title, the Author, Categories, Tags, Comments အေရအတြက္ နွင့္ Published ရက္စဲြ (သို့) ေနာက္ဆံုး Modified ရက္စဲြမ်ားကို ေတြ့ရပါမည္။ Sticky Post သည္ ထိပ္ဆံုးတြင္အျမဲတမ္းရိွေနေသာ Post ျဖစ္ပါသည္။ Cursor ကို Posts List သို့ Hovering လုပ္ပါက Edit (Post ကိုျပန္လည္တည္းျဖတ္ရန္), Quick Edit, Trash (Post ကိုဖ်က္ပစ္ရန္), View (Post ကို Preview ျကည့္ရန္) စသည္မ်ားေတြ့ရပါမည္။

Adding a new post

Post အသစ္ေရးရန္အတြက္ Add New ကိုနိွပ္ပါက Post ေခါင္းစဉ္ေရးရန္ေနရာ၊ Post ေရးရန္အတြက္ ေနရာ၊ Category ေရြးရန္၊ Tag လုပ္ရန္ စသည္မ်ားေတြ့ရပါမည္။ Post Content မ်ားေရးသားရာတြင္ Visual (သို့) Text Editor ကိုစိတ္ျကိုက္ေရြးခ်ယ္ေရးသားနိုင္ပါသည္။ Visual သည္ အမွန္တကယ္ျမင္ေတြ့ရေသာ Editor ျဖစ္ျပီး Text Editor သည္ HTML Code Editor ျဖစ္ပါသည္။ Post ေရးျပီးပါက Public လုပ္လိုက္ပါက မိမိေရးလိုက္ေသာ Post ကို မိမိ၏ Blog တြင္ေတြ့နိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

Categories

ေရးသားေသာ Post မ်ား၏ Categories ကို သီးသန့္ခဲြျခားနိုင္ပါသည္။

Category အသစ္တစ္ခုျပုလုပ္ရန္ Post Menu မွ Categories ကိုနိွပ္ရပါမည္။ ဘယ္ဖက္တြင္ Category နာမည္၊ Slug (URL Friendly Name) စသည္မ်ားျဖည့္ျပီး Add လုပ္ရပါမည္။ ညာဖက္ျခမ္းတြင္ ျပုလုပ္ျပီးထားေသာ Categories မ်ားကိုေတြ့ရျပီး Edit, Delete လည္းလုပ္နိုင္ပါသည္။

Adding Categories to Post

ေရးသားေသာ Post ၏ Categories ကို တစ္ခု၊သို့မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ လည္း Categories သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။

Media

Posts မ်ားေရးသားရင္း Images, Documents or Files မ်ားကို Uploaded လုပ္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။

Adding Images and Other Media

WordPress Posts, Pages မ်ားတြင္ ပံုမ်ား၊ အျခား မီဒီယာ ဖိုင္မ်ား၊ Files မ်ား ကို ထည့္သြင္းလိုပါက Post, Page Content ေနရာတြင္ Add media button  နိွပ္၍ ထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။

ထည့္သြင္းလိုေသာပံုမ်ားကို Upload လုပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Upload လုပ္ျပီးသား Media Library မွလည္းေကာင္း၊ တစ္ျခား Link URL မွလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။ ထည့္သြင္းေသာပံု၏ အရြယ္အစားနွင့္ ေနရာအေနအထား (Left, Center, Right) ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။

Embedding Media

Youtube Video ကဲ့သို့ Media မ်ားကို Pages, Posts မ်ားတြင္ Embed လုပ္လ်င္ URL Link ကိုသာ Paste လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ Embedded Media အရြယ္အစားကို Short Code url ျဖင့္ Wrap လုပ္နိုင္ပါသည္။

Inserting an html link

Pages, Posts မ်ားတြင္ တစ္ျခားေနရာမ်ားသို့ Link လုပ္လိုလ်င္  ကိုနိွပ္ရပါမည္။ Pop up Window တက္လာျပီး ထည့္သြင္းလိုေသာ Link ကိုရိုက္ထည့္ေပးရပါမည္။

Pages

Blog အတြက္ Pages စာမ်က္နွာမ်ား ဖန္တီး၊ တည္းျဖတ္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ Pages Menu ကိုနိွပ္ပါက ေရးသားထားေသာ Pages မ်ားကိုေတြ့ရပါမည္။ Page title, the Author, Published ရက္စဲြမ်ားကို ေတြ့ရပါမည္။ Cursor ကို Posts List သို့ Hovering လုပ္ပါက Edit (Page ကိုျပန္လည္တည္းျဖတ္ရန္), Quick Edit, Trash (Page ကိုဖ်က္ပစ္ရန္), View (Page ကို Preview ျကည့္ရန္) စသည္မ်ားေတြ့ရပါမည္။

Adding a new page

ဘယ္ဘက္ Menu တန္းရိွ Pages နိွပ္ပါက ေအာက္ Sub Menu မွ Add New ကိုနိွပ္ပါက Page Title ေရးရန္၊ ထို Page အတြက္ ထည့္သြင္းလိုေသာစာမ်ားေရးသားရန္ေနရာမ်ား ေတြ့ရပါမည္။ မိမိအလိုရိွသည္မ်ားေရးျပီးပါက Public လုပ္လ်င္ ၄င္း Page ကို Blog တြင္ျမင္ေတြ့ရပါျပီ။

Deleting Content

Post, Page ကို Delete လိုပါက Posts, Pages List ကိုသြားရပါမည္။ Trash လုပ္ရပါမည္။ ထို့ေနာက္ Trash ထဲသို့သြား၍ Restore သို့ Permently Delete လုပ္နိုင္ပါသည္။

Comments

ေရးသားထားေသာ Posts မ်ားမွ Comments ေပးထားသည္မ်ားကို Manage လုပ္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ Comments မ်ားကို ျပန္ျကားျခင္း၊ Spam သတ္မွတ္ျခင္း စသည္မ်ား ျပုလုပ္နိုင္ပါသည္။

Appearance

Blog Design ကို Manage လုပ္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ Template မ်ား၊ Theme မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊Header Image မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း၊ Side Bar မွ Widgets မ်ားကို လိုအပ္သလိုေျပာင္းလဲျခင္း စသည္မ်ားျပုလုပ္နိုင္ပါသည္။

Template Design ေျပာင္းရန္ Appearance Menu မွ Theme ကိုနိွပ္ရပါမည္။ Installed လုပ္ထားေသာ Theme မ်ားကိုေတြ့ရမည္ျဖစ္ျပီး Manage လုပ္နိုင္ပါသည္။ ထိုအထဲမွ မိမိျကိုက္ေသာ Theme ကို Live Preview ျကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ ထို Theme Design ကို အလိုရိွပါက Activate လုပ္ကာေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။ Preview Mode မွဆိုလ်င္ Save & Publish လုပ္နိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ Theme အသစ္ Install လုပ္လိုပါက Install Theme ကိုနိွပ္ျပီး မိမိအလိုရိွေသာ Theme ကိုရွာေဖြကာ Install လုပ္နိုင္ပါသည္။

Widgets

Widgets သည္ Side Bar တြင္ ထည့္သြင္းထားနိုင္ေသာ Clock, Calendar, Recent Posts စသည္မ်ားကို မိမိစိတ္တိုင္းက် ထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။

Menu

Menu ကိုလဲ Page Title, Custom URL, Categories စသည္ျဖင့္ မိမိစိတ္တိုင္းက်ထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။

Plugins

Plugins ကိုအသံုးျပု၍ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။ Light Box, Recaptcha, HTML Code အစရိွသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။ Installed လုပ္ျပီးသားမရိွပါက Add New လုပ္၍ထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။ Plugins Menu Tab တြင္ All စုစုေပါင္း Installed လုပ္ထားေသာ Plugins List ကိုေတြ့ရပါမည္။ အသံုးျပလိုေသာ Plugin ကို Activate လုပ္ျပီး အသံုးမျပုလိုေသာ Plugin ကို Deactivate လုပ္နိုင္ပါသည္။ မထည့္သြင္းထားလိုေသာ Plugins မ်ားကို Delete လုပ္နိုင္ပါသည္။

Links

WordPress 3.5 တြင္ Links Menu မပါ၀င္ေတာ့ပါ။ Link Manager Plugin ကို ထည့္သြင္းရပါမည္။

Adding Links

Links မ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္ Link Categories မ်ားကိုအရင္ဖန္တီးရပါမည္။

 

ထို့ေနာက္ Add New ကိုသြားရပါမည္။ Link Name, Category, Url စသည္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ျပီး Add Link ကိုနိွပ္ျခင္းျဖင့္ Link ထည့္သြင္းျပီးျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ထည့္သြင္းျပီးသား Links မ်ားကို Edit, Delete ျပုလုပ္လိုပါက Links List မွ Hovering လုပ္ျခင္းျဖင့္ Menu မ်ားတက္လာျပီးျပုလုပ္နိုင္ပါသည္။

Users

မိမိ၏ WordPress Blog အတြက္ တစ္ျခား Users မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးနိုင္ပါသည္။ ထို့အျပင္ Users မ်ား၏ Roles မ်ားကို ခဲြျခားထားနိုင္ပါသည္။

Tools

WordPress Blog မွ တစ္ျခား WordPress Blog သို့လည္းေကာင္း၊ Blogger မွ WordPress Blog သို့လည္းေကာင္း Export, Import ျပုလုပ္နိုင္ပါသည္။

Setting

General Setting တြင္ Blog Name, WordPress Address Url, Admin Email Address, Date and Time Format, တစ္ျခားသူမ်ားကို Register လုပ္ခြင့္ေပး၊ မေပး စသည္မ်ားကို ခိ်န္ေပးနိုင္ပါသည္။

Writing

Writing တြင္ Email to Post, Default Category စသည္မ်ား ခိ်န္နိုင္ပါသည္။

Reading

Reading တြင္ မိမိစိတ္ျကိုက္ Home Page ကို ေရြးခ်ယ္နိုင္သလို Page တစ္မ်က္နွာတြင္ Post ထားရိွမည့္အေရအတြက္ကိုလည္းခိ်န္ထားနိုင္ပါသည္။

Discussion

Discussion တြင္ မည္သူမဆို Post တြင္ Comment ေပးခြင့္ရိွမရိွ၊ Admin က Comment ကို Approve လုပ္ရန္လိုမလို စသည္မ်ားကိုခိ်န္နိုင္ပါသည္။

Media

Media setting တြင္ Image အရြယ္အစားကို ခိ်န္ထားနိုင္ပါသည္။

Permalinks

Permalinks setting တြင္ ေရးသားေသာ Posts မ်ား၏ Web Address တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ပံုစံကို စာျဖင့္၊ နံပါတ္ျဖင့္၊ ရက္စဲြျဖင့္ စသည္ခိ်န္ထားနိုင္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအေျကာင္းအရာမ်ားသည္  WordPress ကို အသံုးျပုပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Webmaster Myanmar (www.webmastermm.com) မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

ဒါကေတာ့ WordPress မွ Blog တစ္ခု၏အသံုးျပဳနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပံုကေတာ့တစ္ခုတည္းပါဝင္တဲ့အတြက္ နားလည္ဖို့အခက္အခဲရိွနိုင္တာမို့ ပံုျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္တဲ့ေအာက္က PDF Version ကို Download သို့ View လုပ္ကာျကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar