သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေဒၚခင္ခင္ညိဳ (ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန)

ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့မည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းႀကီး စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကုိ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကုိ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒကုိပင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္လည္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းအတြက္ဆုိလွ်င္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနႏွင့္အညီ ပုိမုိျပည့္စံုေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒလုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူဦးေရ၊ တိရစၦာန္၊ အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းစာရင္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ ရရွိႏုိင္ရန္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေကာက္ယူရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ယင္းစာရင္းဇယားမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ျခင္းတုိ႔ျပဳႏုိင္ရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၉/၂၀၁၃ျဖင့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒတြင္ အခန္း (၇) ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၂၇) ခုပါ၀င္သည္။ အခန္း(၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ဥပေဒပါစကားရပ္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း(၂) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခြင့္ကုိ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ ၄ တုိ႔ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားရာ အစုိးရအဖဲြ႕သည္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃(က)အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတြင္ျဖစ္ေစ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူႏုိင္သည္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၃(က)အရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲေသာ ေနရာေဒသမ်ားအတြက္ ေကာက္ယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္၍ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းျဖင့္ ေကာက္ယူႏုိင္သည္ဟု ပါရွိသည္။ ပုဒ္မ ၄ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္မူႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း(၃) ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ မွ ၉ အထိပါရွိၿပီး ပုဒ္မ ၅ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပုဒ္မ ၆ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးအား ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၇ အစိုးရအဖဲြ႕က ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ကုိ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း-

(က) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဥကၠ႒ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန

(ခ) သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ဦး

(ဂ) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား

(ဃ) ဒုတိယ၀န္ႀကီး အတြင္းေရးမွဴးလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ပုဒ္မ ၈ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၉ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ပါရွိပါသည္။

အခန္း(၄) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၀ မွ ပုဒ္မ ၁၃ အထိ ပါ၀င္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၀ အရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သန္းေခါင္စာရင္းတာ၀န္ခံအျဖစ္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၁ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း တာ၀န္ခံအရာရွိ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၂ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕၊ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းေကာက္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားမွလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားကို ပုဒ္မခြဲ(ခ) ႏွင့္(ဂ)တြင္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးအတြက္ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေဆး႐ံု၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူ၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူ၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ ဧည့္ေဂဟာ၊ တည္းခိုခန္း၊ စုေပါင္းအိမ္ရာ၊ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၊ အေဆာင္၊ အသင္းအဖြဲ႕ပိုင္အေဆာက္အအံု စသည္တုိ႔၏ တာ၀န္ခံ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာ၀န္ခံ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာ စသူတို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္း(၅) တားျမစ္ခ်က္မ်ားအခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၄ မွ ၁၈ အထိပါရွိၿပီး ျပည္သူတို႔၏ကိုယ္ေရးလံုျခံဳေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၁၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္စာအုပ္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္တာ၀န္ရွိသူမွအပ မည္သူမွ်စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကူးယူသိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳရဟု ပါရွိၿပီး ပုဒ္မ ၁၅ တြင္ ဤဥပေဒအရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာကိစၥမွတစ္ပါး အျခားမည္သည့္ကိစၥအတြက္မွ် အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳရဟုပါရွိပါသည္။ ဤပုဒ္မမ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းပံုစံတြင္ပါရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးမည့္ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ဥပေဒအရကာကြယ္ေပးထားေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း လာေရာက္ေကာက္ယူသူမ်ားမွလြဲ၍ မည္သူမွ်သိရွိခြင့္မရွိေစဘဲ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳခြင့္ရွိၿပီး အျခားမည္သည့္ကိစၥအတြက္မွ် အသံုးမျပဳရပါ။ ပုဒ္မ ၁၆ ပုဒ္မခြဲ(က)၊(ခ)ႏွင့္ (ဂ) သည္ ျပည္သူမ်ားက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၁၆ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ မည္သူမွ် ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိအဖြဲ႕၊ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အေဆာက္အအံုအတြင္းသုိ႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လုိအပ္သည့္အမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ဟန္႔တားျခင္းမျပဳရဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ မည္သူမွ် ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္းပံုစံတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ သိလ်က္ႏွင့္မွားယြင္းစြာေျဖဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာ ျဖည့္သြင္းျခင္းမျပဳရဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္အခါ မမွန္မကန္ေျဖဆိုေစရန္ ေမးခြန္းေျဖဆိုမည့္သူအား တိုက္တြန္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း မျပဳရဟူ၍လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၇ သည္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ စာရင္းစစ္၊ စာရင္းေကာက္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၇၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)တြင္ မည္သည့္စာရင္းစစ္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းေကာက္မွ် သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ သိရွိရေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရဟု သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားလံုျခံဳေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ ထပ္မံျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဒ္ ၁၈ တြင္ မည္သူမွ် စာရင္းေကာက္အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရဟု ပါရွိပါသည္။ အခန္း(၆) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအခန္းတြင္မူ အခန္း(၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း က်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ မွ ၂၁ အထိပါရွိပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၉ အရ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၁၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၆ ပါတားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ တစ္လထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္ေရးလုံျခံဳေရးအတြက္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ကုိေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္လထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္သုိ႔မဟုတ္ က်ပ္ငါးေသာင္း ထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ႏွစ္မ်ဳိးလုံးက်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၀ တြင္ မည္သည့္စာရင္းစစ္ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းေကာက္မဆုိ ပုဒ္မ ၁၇ ပါတားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္းျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ တစ္လထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ အရျပ႒ာန္းထားေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပုဒ္မ ၂၁ အရ ပုဒ္မ ၁၈ ပါ တားျမစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ မည္သူမွ် စာရင္းေကာက္အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရဟူေသာ တားျမစ္ခ်က္ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခန္း(၇)အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၂၂ မွ ပုဒ္မ ၂၇ အထိ ပါရွိပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေသာ အကူအညီ ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသူတုိင္းသည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး၏ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ ပုဒ္မ ၂၃ သည္ ဤဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းေသာ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီတုိ႔အေနျဖင့္ ဤဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ အစုိးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီတုိ႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၄ အရ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္၊ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီ၀င္၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၏ ေကာ္မတီ၀င္၊ စာရင္းစစ္၊ စာရင္းေကာက္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ဥပေဒ ျဖစ္ရာ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားရရွိသည့္အခြင့္အေရးအတုိင္း ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၅ အရ အစုိးရအဖြဲ႕သည္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ေသာ ႐ုံး၀န္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးႏုိင္ၿပီး ပုဒ္မ ၂၆ အရ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (က) ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ပါက နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ (ခ) ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိသန္းေခါင္းစာရင္းေကာ္မရွင္တုိ႔သည္ လုိအပ္ပါက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၇ သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကုိ ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္းျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ ျပ႒ာန္းေသာ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားလြယ္ကူစြာသိရွိႏုိင္ပါရန္ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒၚခင္ခင္ညိဳ (ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန)

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar