သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

သန္းေခါင္စာရင္း ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္

လူဦးေရ ေရတြက္ျခင္းကုိ ကမၻာေပၚတြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၀၀၊ တ႐ုတ္ျပည္၊ ေဘဘီလုိနီယား၊ ဂရိႏွင့္ ေရာမတုိ႔တြင္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔စသည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအက်ဳိး သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေလ့လာသိရွိရသည္။

၁၀၈၆ ခုႏွစ္ Domesday Book စာအုပ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္က လူဦးေရ စာရင္းထက္ေျမဧရိယာမ်ားသိရွိရန္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေကာက္ယူရရွိသည့္ စာရင္းမ်ားမွ လူဦးေရ တုိးပြားလာသည္ကုိ ဂ႐ုျပဳမိၿပီးတုိင္းျပည္၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ စုိးရြံ႕လာရာမွစတင္၍ ေခတ္မီသန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကုိ ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထုိ႔အတူမိမိတုိင္းျပည္တြင္ လူမည္မွ် ေနထုိင္သည္ကုိ သိရွိျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမ်ားစြာရွိလာသည္ကုိ သိရွိရာမွ လူဦးေရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္အျခား အခ်က္အလက္မ်ားရရွိပါက တုိင္းျပည္အတြက္ အသံုး၀င္ပံုကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ လူဦးေရ ထူထပ္ေနသည္ သိရွိျခင္းျဖင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ နည္းဥပေဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကုိ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၁၆၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္အေမရိကတြင္ ၁၆၆၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ၁၇၉၀ ခုႏွစ္ တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း စတင္ေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မွာ လူဦးေရ ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၊ စာရင္းအင္းမ်ားသာမက စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေၾကာင္း အရာတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္ၫႊန္းခ်ိန္၌ တစ္ႏုိင္ငံလံုး(သုိ႔မဟုတ္) သတ္မွတ္နယ္ေျမေဒသတစ္ခုတြင္ လူတုိင္းကုိ တစ္ႀကိမ္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေကာက္ယူေသာ စာရင္းအင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ မုိးေကာင္းကင္မွ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဓာတ္ပံု႐ုိက္လုိက္သလုိ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ လူဦးေရစာရင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္လူဦးေရဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူျခင္း၊ စုစည္းျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကုိ ဆုိလုိပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ရွိရာ အမ်ားဆံုး ေကာက္ယူၾကေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားမွာ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း (Population Census)၊ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း (Housing Census)၊ လယ္ယာသန္းေခါင္စာရင္း (Agricultural Census)၊ စီးပြားေရး သန္းေခါင္စာရင္း (Business Census) စသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ယေန႔ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အသက္၊ လူမ်ဳိး၊ အိမ္အေၾကာင္းအရာ၊ မိသားစုဦးေရ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ေသဆံုးျခင္း စသည့္ ႏိုင္ငံအလုိက္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူဦးေရတုိးပြားမႈကိုတိုင္းတာရန္ ႏုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ ၁၀ ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ အၾကံျပဳထားပါသည္။ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းပမာဏ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားပါသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းကို ၁၀ ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူေလ့ရွိၿပီး ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္မူ ငါးႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူေလ့ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ကမၻာေပၚရွိႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ကုလသမဂၢ၏ကမၻာ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ လက္ရွိအစီအစဥ္အရ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔တြင္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကုိ ေကာက္ယူၿပီးခဲ့ရာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁ ႏိုင္ငံ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂ ႏိုင္ငံ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ ႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၃ ႏုိင္ငံႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၂ ႏိုင္ငံႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းကုိျပန္လည္ၾကည့္႐ႈပါက သာလြန္မင္းလက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၉၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၀၄၅ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း သေဘာသက္ေရာက္သည္ ့စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယင္းစာရင္းမ်ားတြင္ လူဦးေရအေၾကာင္းအရာ၊ အိမ္ေျခ၊ လယ္ယာေျမသီးႏွံထြက္၊ အခြန္ေတာ္ ေငြစသည့္ စာရင္းတုိ႔ကိုေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ၿဗိတိသွ်အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးရာကိစၥ ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ရွိ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အခ်ိန္မွန္ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းလံုျခံဳမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္အေျခအေနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ ေကာက္ယူရန္မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့၍ အဆင့္ဆင့္ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အရ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၅၂ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ (ပလက္၀ခ႐ုိင္ခဲြမွအပ)တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္မ၌ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၁၄၃ ခုႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၀၁၆ ခုကိုလည္းေကာင္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ လုံျခံဳမႈကန္႔သတ္ခ်က္အရ ဆက္လက္ ေကာက္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ယင္းေနာက္တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေကာက္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ လက္ရွိတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရစာရင္းမ်ားမွာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ လူဦးေရမ်ား၊ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းမ်ားမွရရွိသည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စသည္တုိ႔အေပၚအေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားရသျဖင့္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကိန္းဂဏန္းမ်ားခိုင္မာမႈ အာနည္းခ်က္မ်ားရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ လူဦးေရဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မရရွိသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳလာရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခုိင္မာေသာ လူဦးေရဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားရရွိေစရန္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္လက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ လူဦးေရဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိက အက်ဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိက်မွန္ကန္သည့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမွသာ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လူဦးေရဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္လာျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ မုိင္းပန္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္ဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူတုိ႔၏ လုိလားခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ရွိေသာ လူဦးေရဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ေကာက္ယူျခင္းမရွိေသာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ““လွည္းေန ေလွေအာင္း၊ ျမင္းေဇာင္းမက်န္”” ဆုိသည့္ စကားအတုိင္း ျပည္လုံးကၽြတ္ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္လုံးကၽြတ္အဆင့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ရက္ၾကာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေကာက္ယူပါမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္မွဦးေဆာင္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတုိ႔ႏွင္ ့ပူးေပါင္း၍ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ယဥ္ယဥ္ႀကိဳင္

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar