သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

သဲကုန္း၌ က်န္းမာေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

သဲကုန္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခ႐ိုင္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုန္းအုပ္စု စျံပေက်းရြာ အလကေက်ာငး္ ၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နနံ က္ ၈ နာရီက အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ တင့္ရႊန္း ဥးီ ေဆာင္ေသာ အထူးကု ဆရာ၀န္ ၄၀ တို႔က ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ခၿ့ဲပးီ ေဒါက္တာတင့္ရႊန္း ဦးေဆာင္ေသာ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕သည္ သဲကုန္းၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူ ၆၉၅ ဥးီကို အခမဲ့ ကြင္းဆင္း ေဆးကုသေပးခဲ့ရာ ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖ႕ဲြ မ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MAL30102013

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.10
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar