သေရေခတၱရာ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္

ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနမွ မိုးပြင္႔အဆင္႔ (၇) တြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေကာက္ပုံကြင္း ေက်းရြာသို႔ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္

pyaycity-making-nric-wethteekanျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ျပည္ျမိဳ႔နယ္မွလ.၀.က ဦးစီးမွဳး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ၀က္ထီးကန္တိုက္နယ္ ေက်ာသာအုပ္စု ေကာက္ပုံကြင္း ေက်းရြာသို႔ ႏို၀င္ဘာ(၉) ရက္တြင္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔က်ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လ၀ကဦးစီးမွဴ း ဦးေဇာ္ေဇာ္ဦး ၊ လက္ေထာက္လ.၀.ကမွဳး ဦးေဌးေက်ာ္ဦး၊ ေဒၚျမျမစိုး၊ ေဒၚသန္းသန္းမႈ၊ ဦးထြန္းေအာင္ခိုင္ ၊ ေက်ာသာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ရပ္ကြက္စာေရး ဦးျမင္႔ေအာင္၊ ေကာက္ပုံကြင္းေက်းရြာ ရာအိမ္မွဳး ဦးျမေငြတို႔မွ ေန႔ျခင္းျပီး မွတ္ပုံတင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔က်သည္။ ထိုသို႔ေကာက္ပုံကြင္းရြာမွ ျပည္သူမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ မိုးပြင္႔(၇) အတြင္း
ျပည္ျမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာနက ပထမအၾကိမ္ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား(၅၇ )ဦး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။

 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား
Find Us On Facebook
Visitors
006500
Visit Today :
This Month :
Who's Online :
Your IP Address: 162.158.79.10
Android မွ ဖတ္႐ႈရန္

Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar